et   ru  

Hüdroisolatsioonitööd

Meie firma üheks tegevusvaldkonnaks on hüdroisolatsioonitööd. Meie firma spetsialistid omandasid mitmete aastate jooksul kogemusi hüdroisolatsiooni ehituse kohta mistahes keerukusega objektidel. Meie firma poolt pakutav hüdroisolatsioonitööde kompleks garanteerib objekti igakülgse kaitse väliskeskkonna aagressiivsete mõjude eest ning ehitise konstruktsioonide täisväärtusliku veepidavuse.

Professionaalide poolt teostatavad hüdroisolatsioonitööd (betoonkonstruktsioonide hüdroisolatsioon, vundamendi hüdroisolatsioon) on nii aja kokkuhoid kui ka kvaliteetne töötulemus. Vajaduse korral me viime läbi iga objekti tarvis kõiki vajalikke konsultatsioone ning töötame välja tõhusad ning aktuaalsed tehnoloogilised lahendused. Meie firma töötajad teostavad aedlinnaeramute ning tehniliste ehitiste vundamentide, keldriruumide ning pookeldriruumide hüdroisolatsioonitöid. Lisaks sellele me osutame kaevude, basseinide ning muude veemahutite hüdroisolatsioonitöid..

KELDRIRUUMIDE HÜDROISOLATSIOON

sb1

Keldriruum on majaosa, kuhu sageli koguneb vesi. Keldriruumidesse võivad sattuda pinnaveed, vihmavesi ning lume sulamisest tekkinud vesi, aga ka vesi lekkivatest ning kanalisatsioonitorudest.

Samas võib öelda, et keldriruumides olev vesi kahjustab nii hoonet kui ka hoones elavad või töötavad inimesi. Kõigepealt uuristab vesi maja vundamenti, aurustumisel aga pääseb hoone kõrgemalasuvatesse ruumidesse ning rikub nende ruumide mikrokliimat. Lisaks sellele raskendab keldriruumides olev vesi kommunikatsioonide remonti ning teeb võimatuks keldriruumide kasuliku kasutamise.

Selleks, et isoleerida keldrirume nii pinnaveedest kui ka atmosfäärisademetega tulevast veest, on vajalik teostada keldriruumide korralik hüdroisolatsioon. Meie ehitusfirma teostab keldriruumide hüdroisolatsiooni kõige kaasagsemate materjalidega Xypex (www.xypex.com.)

Srg Ehitus OÜ poolt teostatavad hüdroisolatsioonitööd tagavad keldriruumide seinte ning vahelagede täieiliku läbiimbumatuse, välistavad pinnavete sattumise keldriruumidesse ning tagavad optimaalse niistusetaseme kõigus keldriruumides.

SOKLIKORRUSTE NING SEINTE HÜDROISOLATSIOON

sb2

Kõikide hoonete seinu mõjutab agressiivne väliskeskkond ning eriti tihti süstemaatiline niiskumine. Vesi satub seintele atmosfäärsete sademetega ning ladestub seintele temperatuuride kõikumise ajal. Üheks tähtsaimaks hoonete seinte ülesandeks on takistada niiskuse satttumist hoonete sisemusse.

Seda ülesannet aitab täita seinte hüdroisolatsioon, mida võib teostada erineval moel – alates hüdroisolatsioonikihi tegemisest hoonete kandekonstruktsioonide vahele kuni spetsiaalsete hüdroisolatsiooniliste lisandite lisamisest betoonsegusse. Plokk-konstruktsioonide kasutamisel omab väga suurt tähtsust ka liitekohtade hüdroisolatsioon.

Meie ehitusfirma teostab keldriruumide hüdroisolatsiooni kõige kaasagsemate materjalidega Xypex (www.xypex.com.) Nimetatud hüdroisolatsioonilised materjalid tagavad seinte läbiimbumatuse ning takistavad nii atmosfäärisademetega tuleva vee kui ka õhus sisalduva niiskuse sattumist hoone sisemusse. Seejuures soodustab seinte hüdroisolatsioon, sealhulgas soklikorruste hüdroisolatsioon hoone soojusisoltaiooni ning parandab siseruumide mikrokliimat.

KAEVUDE HÜDROISOLATSIOON

sb3

Iga maapinna sügavuses asub ehituskonstruktsioon vajab hüdroisolatsiooni. Sageli juhtub aga nii, et omanikud jätavad kaevude ehitamise algetapil kahe silma vahele kaevu välishüdroisolatsiooni, see omab aga väga suurt tähtsust!

Kuna aialapil asuv kaev on sageli ainsaks joogi- ning tehnilise vee aliikaks, siis võib tegemata jäänud hüdroisolatsioon tuua endaga kaasa järgmisi tagajärgi:

Pinna (liiva) uhtmise;

Ülemiste pinnaveede (väetiste, naftatoodete, sulavee jne) sattumise kaevuvesse.

Kõik nimetatud faktorid osutavad negatiivset mõju kaevuvee kvaliteedile (puhtusele) ning võivad kujutada ohtu inimese tervisele.

Välishüdroisolatsiooni puudumise või riknemise korral võib „XYPEX“-materjalidega teostada hüdroisolatsiooni väljaspool.

BASSEINIDE HÜDROISOLATSIOON

sb4

Basseine võib täiel määral lugeda suure keerukusega objektideks, kuna need hüdrotehnilised rajatised on vee surve all. Lisaks sellele kujutab vesi endast küllaltki agressiivset keskkonda basseini karkassile ning tema ehitusel kasutatud mistahses muudele materjalidele. Kõige ülalnimetatu tõttu omab basseini nii sees- kui välispidine hüdroisolatsioon väga suurt tähtsust.

Siinkohal tuleb aga märkida, et basseinide hüdroisolatsiooni realiseerimine ning selle läbiviimise tehnoloogiad erinevad vähe neist tehnoloogiatest, milliseid kasutatakse suurenenud niiskussisaldusega ruumide hüdroisoleerimisel. Samas tuleb aga silmas pidada, et käesoleval juhul kasutatavate materjalide koostis ning ekspluatatsiooniomadused on väga erinevad.

Küllaltki olulist tähtsust omab küsimus basseinikausi ehtitamiseks vajalikest materjalidest. Enamus basseinikonstruktsioonidest on kas monoliitsed, telliskivist või raudbetoonist. Selliste rajatiste hüdroisoleerimiseks kasutatakse sageli materjale, millised kaitsevad basseinide seisu mõranemise eest ning tõukavad vee eenale. Kõrvuti nimetatud meetodiga rakendatakse üsna sageli ka telliskivi-polümeersegusid.

Hüdroisolatsioonimaterjalide ehitusturg areneb väga kiiresti, pakkudes paljusid uudistooteid nii kodu- kui välismaisetelt tootjatelt. Seepärast soovitame enne lõpliku valiku tegemist uurida väga hoolikalt antud segmenti ning valida välja just selline materjal, mis võimaldab maksimaalsel määral basseini hüdroisolatsiooni.

VUNDAMENTIDE HÜDROISOLATSIOON

Kujutab endast tähtsat etappi hoone seinte ning vahelagede kaitsmisel niiskuse eest. Vundamentide vastupidavus on otseses sõltuvuses tema kaitstusest (hüdroisolatsioonist). Selleks et pikendada vundamentide tööiga peab vundamentide hüdroisolatsioon olema teostatud kvalteetsetest materjalidest. Mittekvaliteetsed hüdroisolatsioonitööd tingivad tulevikus veelgi suuremaid kulutusi, nende tööde teostamisega ei tasu koonerdada, kuna ihnuskoi maksab topelt.

sb4

Meie firma teostab hüdroisolatsioonitöid nii vundamentide sees, kui ka väljaspool vundamente. Välispidine kristalliseerumisel põhinev hüdroisolatsioon teostatakse Xypex-tehnoloogia abil. Vundamenti tehakse avaused, mis täidetakse hüdrosiloatsiiniks ettenähtud pastaga.

Eksisteerib mitu lekete kõrvaldamise moodust, kuid enda kogemustest lähtuvalt me peatume üksnes mõnedel neist.

Vundamendi hüdroisolatsiooni põhimoodused:

1) Võõphüdroisolatsioon;

2) Kristalliseerumisel põhinev hüdroisolatsioon;

3) Injektsiooniline hüdroisolatsioon.

Vundamendi hüdroisolatsioon hõlmab nii vundamendi seinte kui plaadi hüdroisolatsiooni.

INJEKTSIOONILINE HÜDROISOLATSIOON

Kasutatakse liitekohtade, külgumiste remontimisel. Sõltuvalt koostise tüübist omavad erinevat tihedust. Mõningad polüretaankoostiste liigid on hüdroreaktiivsed, kontakteerudes veega nad võivad laieneda kuni 40 korda, täites kõik poorid ning mikropraeod. Omavad kõrget adgeesiat (kuni 100 kg./m²) niiske betooni, telliskivi, terase (sealhulgas korrosioonijälgedega), polüsterooni, polüetileeni, bituum- ning polümeerbituummaterjalide suhtes. Valmis koosseis injekteeritakse rõhuga kuni 50 atmosfääri kontaktiga betoon-betoon, betoon-teras, betoon-polüsterool-batoon, betoon-polüsterool-telliskivi, betoon-krunt, telliskivi-krunt. Madala viskoossusega koostisi kasutatakse väga tõhusalt pudedasse telliskivimüüri injekteerimiseks, mille tagajärjel vundamentide karakteristikad suurnevad (kuni 300% kokkusurumise peale).

Süsteemi põhiline rakendusala:

• Pragude, tühikute injekteerimine;

• Keldriseinte hüdroisolatsioon;.

• Külmade ning tööliiteohtade hüdroisolatsioon;

• Pudedate telliskivivundamentide injekteerimine nende kandvõime suurendamiseks.

Epoksiidpolümeerid

Kasutatakse nihkumistel mittekalduvatele pragude ning liitekohtade remondiks. On tõhusad betoonist ning telliskividest valmistatud vundamentide ning kandekonstruktsioonide remondi korral. Kasutatakse aktiivselt обмазочной гидроизоляции uute monoliitvundamentide, basseinide, reservuaaride, ekspluateeritavate katusekatete ning terrasside paigaldamisel. Omavad kõrget agdeesiat (kuni 150-200 kg/cm²) betooni, telliskivi ning terase suhtes. Ei kasutata tööks polüsterooli, PVX ning poüsteroologa. Tööks niiskete materjalidega kasutatakse evpoksiidkoostiste veedispersioone kuivjäägiga väemalt 70%. Valmiskoosseis injektseeritakse rõhuga kuni 250 atmosfääri. Polümeer surub suure rõhu all välja vee, täidab kõik tühikud ning soodustab materjali tugevnemist.

Akrülaatgeelid

Kasutatakse hüdroisolatsiooni remondiks eelkõige membraani moodustamiseks kontakti järgi krunt-konstruktsioon. Mõningatel juhtudelkasutatakse kapilaarse õhuvõtu äralõikamiseks. Materjali polümerisatsioon algab kontaktiga veega. Erinevalt paljudest muudest polüretaanmaterjalidest ei laiene akrülaadid kontakteerudes veega. Pärast materjali polümeriseerimist tekib elastne kate suurepärase agdeesiaaga betooni ning telliskivi suhtes. Erinevalt ülalnimetatud materjalidest omavad akrülaadid kõige madalamat viskoossuse koefitsenti, nad on väga voolavad ning oma tiheduselt sarmanevad nad veele. Injekteerimist teostatakse spetsiaalsete pumpadega rõhuga alates 100-st atmosfäärist.